WARUNKI KORZYSTANIA

Witamy na stronie internetowej „www.psmadeintuscany.com”, oficjalnym sklepie internetowym firmy PS, zwanej dalej Stroną .

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej są czynnościami regulowanymi niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania. Dostęp do Strony i korzystanie z niej, a także zakup produktów wymagają zapoznania się, poznania i zaakceptowania niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży. Stroną zarządza i prowadzi firma Pozarowska Sylwia z siedzibą w Polsce NIP.PL 5631883218 zwana dalej „ PS made in Toskania ”.

W celu uzyskania pomocy i/lub informacji dotyczących zamówień i wysyłek, zwrotów kosztów i zwrotu produktów zakupionych na Stronie, sugestii i innych ogólnych informacji na temat usług świadczonych przez Stronę i przez PS Made in Toscany, zawsze możesz skontaktować się z PS Made in Toskania za pośrednictwem wyślij e-mail na adres info@psmadeintuscany.com . Aby uzyskać inne informacje prawne, zapoznaj się z sekcjami Ogólne warunki sprzedaży, Wycofanie i Polityka prywatności. PS Made in Toscany może modyfikować lub po prostu aktualizować, w całości lub w części, niniejsze Ogólne Warunki Korzystania. Zmiany i aktualizacje Ogólnych Warunków Korzystania będą zgłaszane użytkownikom na Stronie Głównej Witryny natychmiast po ich przyjęciu i będą obowiązywać od chwili ich opublikowania na stronie internetowej w tej samej sekcji. Jeśli nie zgadzasz się w całości lub w części z Ogólnymi Warunkami Korzystania z Witryny, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Dostęp i korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie stron internetowych, komunikacja z PS Made in Toscany, możliwość pobrania informacji o produktach i ich zakupu w serwisie, stanowią działania prowadzone przez naszych użytkowników wyłącznie na użytek osobisty, niezwiązany z żadnymi działaniami komercyjnymi, działalność gospodarczą lub zawodową. Wchodząc na Stronę, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z niej i jej zawartości. W rzeczywistości firma PS Made in Toscany nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek korzystanie ze strony internetowej i treści niezgodne z obowiązującymi przepisami przez każdego z jej użytkowników, bez uszczerbku dla odpowiedzialności PS Made in Toscany za umyślne działanie lub rażące zaniedbanie. W szczególności będziesz jedyną osobą odpowiedzialną za przekazywanie informacji i danych, które są nieprawidłowe, fałszywe lub odnoszące się do osób trzecich, bez uzyskania przez te osoby zgody, a także za ich nieprawidłowe wykorzystanie.

Wreszcie, ponieważ wszelkie materiały zostaną pobrane lub uzyskane w wyniku korzystania z usługi według wyboru i ryzyka użytkownika, wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia systemów komputerowych lub utratę danych w wyniku operacji pobierania spoczywa na użytkowniku i nie można jej przypisać PS Made w Toskanii. PS Made in Toskania nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niedostępności usług na stronie lub z jakichkolwiek szkód spowodowanych przez wirusy, uszkodzone pliki, błędy, pominięcia, przerwy w świadczeniu usług, usunięcie treści, problemy z połączeniem z siecią, dostawcami lub telefonem i/lub połączeń telematycznych, nieuprawnionego dostępu, zmiany danych, awarii i/lub nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu elektronicznego Użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie i prawidłowe wykorzystanie swoich danych osobowych, w tym danych uwierzytelniających umożliwiających dostęp do zarezerwowanych usług, a także za wszelkie szkodliwe konsekwencje lub szkody, które mogą wyniknąć w związku z tym dla PS Made in Toscany lub osób trzecich nieprawidłowego wykorzystania, utraty lub kradzieży takich informacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przypominamy o uważnym zapoznaniu się z Polityką Prywatności – aby zrozumieć, w jaki sposób Witryna gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz w jakich celach – co ma zastosowanie również w przypadku, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i korzysta z powiązanych usług, ale nie dokonał zakupu żadnych produktów.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała zawartość, w dowolnym formacie, opublikowana na Stronie, w tym strony internetowe, grafika, kolory, schematy, narzędzia, czcionki i projekt strony internetowej, diagramy, układy, metody, procesy, funkcje i oprogramowanie będące częścią Strony są chronione przez prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej Stewarta i PS Made in Toscany oraz innych posiadaczy praw. Powielanie, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, Witryny i jej zawartości jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Stewart i PS Made in Toskania. Stewart i PS Made in Toskania mają wyłączne prawo do zezwalania lub zakazywania bezpośredniego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego powielania, w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, Witryny i jej zawartości. W związku z korzystaniem z Witryny użytkownik jest upoważniony wyłącznie do:

(i) przeglądać stronę internetową i jej zawartość;

(ii) przeprowadzać wszystkie inne tymczasowe czynności zwielokrotniania, pozbawione własnego znaczenia gospodarczego, które uważa się za przejściowe lub dodatkowe, stanowiące integralną i istotną część samej wizualizacji witryny i jej zawartości;

(iii) wszelkie inne operacje nawigacyjne na stronie internetowej, które są przeprowadzane wyłącznie w celu zgodnego z prawem korzystania z niej i jej zawartości.;

Wszelkie dalsze czynności powielania muszą być okresowo autoryzowane przez firmę Stewart i PS Made in Toscany lub, jeśli to konieczne, przez autorów poszczególnych dzieł zawartych na stronie internetowej. Takie operacje powielania muszą być w każdym przypadku przeprowadzane w celach zgodnych z prawem i zgodnie z prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej Stewarta i PS Made in Toscany oraz autorów poszczególnych dzieł zawartych na stronie internetowej. Autorzy poszczególnych dzieł opublikowanych w Serwisie mają w każdej chwili prawo dochodzić autorstwa swoich dzieł i sprzeciwiać się wszelkim zniekształceniom, okaleczeniom lub innym modyfikacjom samych dzieł, w tym wszelkim aktom wyrządzenia szkód w dziełach, które są szkodliwe dla ich honoru i reputacji. Zobowiązujesz się do przestrzegania praw autorskich artystów, którzy zdecydowali się opublikować swoje prace w Witrynie lub którzy współpracowali z nimi przy tworzeniu nowych form wyrazowych i artystycznych przeznaczonych do publikacji, nawet nie wyłącznie na stronie internetowej, lub ponownie które stanowią jego integralną część. Co więcej, w żadnym wypadku nie jesteś upoważniony do korzystania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie z zawartości tej witryny internetowej ani żadnego pojedynczego dzieła chronionego prawem autorskim lub jakimkolwiek innym prawem własności intelektualnej. Przykładowo, nie będzie można zmieniać ani w żaden inny sposób modyfikować treści i chronionych dzieł bez zgody Stewarta i PS Made in Toscany oraz, w razie potrzeby, poszczególnych autorów dzieł opublikowanych na stronie Strona.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Witryna zawiera łącza hipertekstowe („linki”) do innych witryn internetowych, które nie mają związku z samą Witryną. PS Made in Toskania nie kontroluje ani nie prowadzi działań monitorujących te strony internetowe i ich zawartość. PS Made in Toscany nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron i przyjęte na nich zasady, także w zakresie Twojej prywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych podczas przeglądania. Dlatego zalecamy zachowanie ostrożności podczas łączenia się z tymi witrynami za pośrednictwem łączy znajdujących się w Witrynie oraz uważne zapoznanie się z odpowiednimi warunkami użytkowania i przepisami dotyczącymi prywatności. Rzeczywiście, niniejsze Ogólne Warunki Korzystania i Polityka Prywatności nie mają zastosowania do stron internetowych zarządzanych przez strony inne niż PS Made in Toskania. W Serwisie znajdują się łącza do innych stron internetowych wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikom wyszukiwania i przeglądania oraz umożliwienia tworzenia w Internecie hiperłączy do innych stron internetowych. Aktywacja linków nie oznacza rekomendacji lub powiadomienia ze strony PS Made in Toscany w zakresie dostępu i przeglądania tych stron internetowych, ani żadnej gwarancji dotyczącej ich zawartości, usług lub towarów dostarczanych przez tę firmę i sprzedawanych użytkownikom Internetu.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania podlegają prawu włoskiemu.