POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na naszej stronie internetowej psmadeintuscany.com (Strona).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która obowiązuje podczas przeglądania serwisu, niezależnie od tego czy zdecydujesz się na skorzystanie z usług i/lub zakup produktów. Zapraszamy również do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Korzystania z Serwisu, gdyż zawierają one także informacje dotyczące prywatności oraz systemów bezpieczeństwa stosowanych w Serwisie.

1. POLITYKA

Każdy ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Pozarowska Sylwia . szanuje prawo swoich użytkowników do informacji o gromadzeniu i sposobach przetwarzania ich danych osobowych. Zawsze staramy się przestrzegać zasady bezwzględnej konieczności przy przetwarzaniu danych mogących, nawet pośrednio, zidentyfikować Twoją osobę. Z tego powodu skonfigurowaliśmy Stronę w taki sposób, aby wykorzystanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone do niezbędnego minimum oraz aby wykluczyć przetwarzanie, gdy zamierzone cele w indywidualnych przypadkach można osiągnąć poprzez wykorzystanie danych anonimowych lub w inny sposób, które umożliwiają identyfikację zainteresowanego jedynie w przypadku konieczności lub na żądanie władz i policji. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszystkie informacje przydatne do zrozumienia, w jaki sposób gromadzone i wykorzystywane są informacje identyfikujące użytkowników Witryny.W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszej Polityki Prywatności można wysyłać prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@psmadeintuscany.com lub Pozarowska Sylwia . na adresy wskazane powyżej.

2. KTO PRZETWARZA DANE, JAK I W JAKICH CELACH

Pozarowska Sylwia . jest właścicielem przetwarzania Danych Osobowych użytkowników Serwisu, mających na celu zarządzanie, zawieranie i realizację transakcji handlowych dotyczących zakupu produktów za pośrednictwem tego samego serwisu („Cel”), Pozarowska Sylwia . decyduje o celach i sposobach ww. przetwarzania danych oraz stosowanych narzędziach, także w zakresie profilu bezpieczeństwa. Wyłącznie na potrzeby organizacyjne i funkcjonalne powołaliśmy zewnętrznych administratorów przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, w celach ściśle związanych ze świadczeniem usług w Serwisie, w tym sprzedażą produktów. Menedżerowie ci zostali wybrani, ponieważ wykazali się umiejętnościami, doświadczeniem i rzetelnością oraz zapewnili odpowiednie gwarancje pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania, w tym profilu bezpieczeństwa danych. Osoby odpowiedzialne przetwarzają dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Pozarowską Sylwię .

W celu uzyskania listy podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie Twoich danych zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub wysłania wiadomości e-mail na adres: info@psmadeintuscany.com .

W szczególności, realizując Cele, w ramach procesów zakupowych produktów w Serwisie zbieramy Dane Osobowe (takie jak np. dane osobowe, adres e-mail, adres pocztowy, dane karty kredytowej i bankowej, numer telefonu ) za pośrednictwem formularza zamówienia sprzedaży produktów w Serwisie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są głównie w formie elektronicznej, a w niektórych przypadkach także w formie papierowej, na przykład gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w celu zapobiegania oszustwom w Witrynie.

Twoje dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej Twoją identyfikację przez czas niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane i następnie przetworzone, a w każdym przypadku w granicach przepisów prawa. Aby mieć pewność, że Twoje dane osobowe są zawsze dokładne, aktualne, kompletne i istotne, zapraszamy do zgłaszania wszelkich zmian na adres e-mail: info@psmadeintuscany.com .

O ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celach niedozwolonych przez prawo lub bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane są także udostępniane podmiotom trzecim, w celach pomocniczych, związanych ze świadczeniem usług zamówionych przez użytkownika (np. w przypadku transakcji związanych z zakupami). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dalszej części paragrafu 4 (Komu przekazujemy Twoje dane osobowe). W każdej chwili możesz poprosić o aktualną listę administratorów danych i uzyskać ją, pisząc na adres e-mail: info@psmadeintuscany.com .

Twoje dane mogą zostać przekazane policji lub organom sądowym, na przykład w ramach usług przeciwdziałania oszustwom Witryny, zgodnie z prawem i na żądanie. Twoje dane będą również dostępne dla Administratorów danych, jak wskazano w niniejszym paragrafie 2, oraz w konkretnych celach wskazanych w tym samym akapicie. Twoje dane osobowe nie mogą być przekazywane za granicę, do krajów nienależących do Unii Europejskiej, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony osobistej. Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji Celów, zapewniamy, że przekazanie Twoich danych osobowych do krajów nienależących do Unii Europejskiej i nie zapewniających odpowiedniego poziomu ochrony nastąpi dopiero po zawarciu porozumienia pomiędzy Pozarowską Sylwią . oraz wspomniane przedmioty konkretnych umów, zawierające odpowiednie klauzule zabezpieczające w celu ochrony Twoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Cele, dla których Twoje dane osobowe są określone, są każdorazowo podawane w tekście informacyjnym wyświetlanym na stronie, na której wymagane jest podanie danych osobowych.

Może się zdarzyć, że Pozarowska Sylwia . przetwarza dane osobowe osób trzecich przekazane bezpośrednio przez jej użytkowników Pozarowskiej Sylwii , m.in. gdy użytkownik zamierza poinformować znajomego o usłudze lub produkcie na sprzedaż w Witrynie lub jeśli użytkownik kupuje produkt w celu dostarczenia znajomemu lub gdy osoba płacąca cenę zakupu jest inna niż osoba, do której produkt jest wysyłany .

W powyższych przypadkach prosimy o uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą, przed ich przekazaniem Pozarowskiej Sylwii oraz o poinformowanie jej o niniejszej Polityce Prywatności, gdyż to Ty będziesz jedyną osobą odpowiedzialną za przekazywanie informacji i danych osobowych osób trzecich bez ich wyraźnego żądania oraz za ich nieprawidłowe lub niezgodne z prawem wykorzystanie. W każdym przypadku Pozarowska Sylwia , w granicach przewidzianych przez prawo, wywiąże się z obowiązku informacyjnego wobec zgłaszanego użytkownika i, w razie potrzeby, zwróci się do niego o wyraźną zgodę, po zarejestrowaniu odpowiednich danych w swoim archiwum osobistym.

3. NIEPOKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH I KONSEKWENCJE

Przekazanie Twoich danych osobowych firmie Pozarowska Sylwia . a w szczególności Twoje dane osobowe, adres e-mail, adres pocztowy, dane karty kredytowej/debetowej oraz dane bankowe i numer telefonu są niezbędne do osiągnięcia Celów.

Niektóre z tych danych mogą być niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawowych lub wykonawczych lub do świadczenia innych usług świadczonych w Witrynie i żądanych przez Ciebie.

Niepodanie niektórych niezbędnych danych, oznaczonych w Serwisie znakiem (*), może uniemożliwić wykonanie umowy zakupu produktu lub prawidłowe wypełnienie obowiązków prawnych i regulacyjnych. Niepodanie danych może zatem stanowić, w zależności od przypadku, prawnie uzasadnioną przyczynę niewykonania umowy zakupu produktów w Serwisie lub świadczenia usług za jego pośrednictwem.

Wskazanie do Pozarowskiej Sylwii . podanie dalszych Danych Osobowych, inne niż obowiązkowe, jest zamiast tego opcjonalne i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji w związku z zakupem produktów w Witrynie.

4. KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, które realizują określone usługi na rzecz Pozarowskiej Sylwii jako podmioty przetwarzające dane . lub przekazywane innym odbiorcom danych zebranych przez Pozarowską Sylwię , którzy samodzielnie przetwarzają dane wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu produktów w Serwisie (np. Global Collect, w celu realizacji usług płatności kartą kredytową/debetową) oraz tylko wtedy, gdy cel ten nie jest sprzeczny z celami, dla których Twoje dane zostały zebrane i następnie przetworzone, a w każdym razie zgodnie z przepisami prawa.

Dane nie będą przekazywane, przekazywane ani w żaden inny sposób przekazywane innym podmiotom trzecim bez uprzedniego poinformowania użytkowników i za ich zgodą, gdy wymagają tego przepisy prawa.

5. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE W STRONIE

Pozarowska Sylwia . zbiera dane osobowe i inne informacje w ramach procesów rejestracji online w Serwisie lub wysyłania formularzy zamówień na zakup produktów w Serwisie w celu zawierania transakcji handlu elektronicznego. Dane te przetwarzane są przez Pozarowską Sylwię . w granicach i celach wskazanych w informacjach przedstawionych użytkownikowi w sekcji poświęconej zbieraniu danych.

6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przyjęliśmy środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia lub utraty, nawet przypadkowej, samych danych, nieuprawnionego dostępu lub przetwarzania, które jest niedozwolone lub niezgodne z celami gromadzenia wskazanymi w naszej Polityce prywatności.

Ponieważ jednak nie można zagwarantować, że środki przyjęte w celu bezpieczeństwa Witryny oraz przesyłania danych i informacji w samej Witrynie ograniczają lub wykluczają ryzyko nieuprawnionego dostępu lub rozproszenia danych, zachęcamy Cię do upewnienia się, że Twoje komputer jest wyposażony w aktualne oprogramowanie antywirusowe chroniące transmisję danych w sieci, zarówno przychodzących, jak i wychodzących, a Twój dostawca usług internetowych zastosował zapory ogniowe i filtry antyspamowe lub odpowiednie dla bezpieczeństwa transmisji danych w sieci.

7. TWOJE PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH I INNE PRAWA

Zawsze masz prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które Cię dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazania w zrozumiałej formie.

Masz również prawo do uzyskania informacji o pochodzeniu Twoich danych osobowych, celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, logice stosowanej w przypadku przetwarzania realizowanego za pomocą instrumentów elektronicznych, danych identyfikacyjnych właściciela i osoby administratorów danych, wskazanie podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć, na przykład jako menedżerowie lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie. Częściowo informacje te zawarte są w naszej Polityce Prywatności; Aby dowiedzieć się więcej, możesz wysłać e-mail na adres info@psmadeintuscany.com .

Zawsze masz prawo dojechać od Pozarowskiej Sylwii .:

– aktualizacji, sprostowania lub, jeśli jesteś zainteresowany, integracji Twoich danych osobowych;

– usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania Twoich danych osobowych, ewentualnie przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym takich, których zachowanie nie jest konieczne ze względu na cele, dla których dane zostały zebrane lub później przetwarzane;

– zaświadczenie, że o powyższych czynnościach poinformowano, także co do ich treści, osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie tych czynności okaże się niemożliwe lub wymaga użycia środków wyraźnie nieproporcjonalnych do chronionego prawa.

Będziesz mieć jednak prawo do sprzeciwu w całości lub w części:

– z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia;

– na przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie w celu przesyłania materiałów reklamowych lub marketingu bezpośredniego lub w celu prowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej.

– Będziesz mógł swobodnie i w każdej chwili skorzystać ze swoich praw, o ile w granicach prawa, z wnioskiem skierowanym do Pozarowskiej Sylwii . na adres e-mail info@psmadeintuscany.com , na który przekażemy stosowną informację zwrotną.

8. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Pozarowska Sylwia . nie kontroluje ani nie monitoruje tych stron internetowych i ich zawartości. Pozarowska Sylwia . Digitale nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron i przyjęte na nich zasady, także w zakresie Twojej prywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych podczas przeglądania. Dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas łączenia się z tymi stronami internetowymi za pośrednictwem łączy znajdujących się na naszej stronie internetowej oraz o uważne zapoznanie się z ich warunkami użytkowania i polityką prywatności. Polityka Prywatności Serwisu nie ma zastosowania do stron internetowych podmiotów trzecich ani Pozarowskiej Sylwii . nie ponosi żadnej odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną na tych stronach.

W Witrynie znajdują się łącza do tych witryn wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikowi wyszukiwania i nawigacji oraz w celu ułatwienia tworzenia hiperłączy w Internecie do innych witryn internetowych. Aktywacja linków nie oznacza rekomendacji ani powiadomienia ze strony Pozarowskiej Sylwii . dostępu i przeglądania tych stron internetowych, ani żadnej gwarancji dotyczącej ich zawartości, usług lub towarów dostarczanych i sprzedawanych przez nich użytkownikom Internetu.

9. KONTAKT

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji o tym jak Pozarowska Sylwia przetwarza Twoje dane osobowe napisz e-mail na adres: info@psmadeintuscany.com . Aby poznać swoje prawa i być zawsze na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zalecamy odwiedzenie strony internetowej Gwaranta dotyczącej ochrony danych osobowych pod adresem http://www.garanteprivacy. To /

10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza Polityka prywatności jest regulowana przez prawo włoskie, a w szczególności przez Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych (dekret legislacyjny z 30 czerwca 2003 n. 196), który reguluje przetwarzanie danych osobowych – nawet tych przechowywanych za granicą – przez każdą osobę zamieszkałą lub ma siedzibę we Włoszech lub za pośrednictwem instrumentów znajdujących się we Włoszech.

Kodeks gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz godności osoby zainteresowanej, ze szczególnym uwzględnieniem poufności, tożsamości osobowej oraz prawa do ochrony danych osobowych.

11. ZMIANY I AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI STRONY

Pozarowska Sylwia może modyfikować lub po prostu aktualizować w całości lub w części Politykę Prywatności Serwisu także po uwzględnieniu modyfikacji przepisów prawa lub regulacji regulujących tę kwestię i chroniących Twoje prawa. Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności Witryny będą zgłaszane użytkownikom na stronie głównej Witryny natychmiast po ich przyjęciu i będą obowiązywać od razu po ich opublikowaniu na stronie internetowej w tej samej sekcji. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej sekcji w celu sprawdzenia publikacji najnowszej i zaktualizowanej Polityki prywatności Witryny.